¿Qué pasará con akoron? = ¿Jawemein winotikai ja akoron?

161 Leído en total 6 Lecturas hoy