¿Qué pasará con akoron? = ¿Jawemein winotikai ja akoron?

319 Leído en total 1 Lecturas hoy